Trochę historii:

      W Polsce stowarzyszenia antymobbingowe zaczęły powstawać od roku 2001. Jako pierwsze powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA z siedzibą w Gdańsku. Pomysł utworzenia stowarzyszenia zrodził się w dniu 17.09.2001r. na Konferencji zorganizowanej przez Korporację Organizacji Samopomocowych „KOS”. Grupa inicjatywna zrealizowała ten pomysł 17 października 2001 r. organizując zebranie założycielskie. W dniu 19 października 2001r. zgłoszono rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. W trakcie rejestracji w dniu 19.01.2002r. nastąpiła zmiana składu Komitetu Założycielskiego - Pani Barbara Grabowska pismami z dnia 13.01.2002r. i 16.01.2002r. wycofała się z komitetu założycielskiego rezygnując z członkostwa i miana założyciela Stowarzyszenia.Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 11 lutego 2002r. pod pozycją 0000088951. Następnie kolejno powstawały Stowarzyszenie Antymobbingowe pod patronatem Barbary Grabowskiej z siedzibą w Gdańsku, Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe z siedzibą we Wrocławiu, Stowarzyszenie Centrum Antymobbingowe z siedzibą w Warszawie.

O nas:

      Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne w zakresie pomocy prawnej i psychologicznej osób pokrzywdzonych w miejscu pracy. Pomaga poszkodowanym odnaleźć się w takich trudnych sytuacjach i znaleźć rozwiązanie. Jest organizacją o statusie pożytku publicznego. Zakres przestrzenny działania obejmuje teren całej Polski. Swoją siedzibę ma w Gdańsku przy ul. Warzywniczej 10/C/7. Skupia w swoich szeregach członków i wolontariuszy, z których pierwsza część osobiście doświadczyła działań mobbingowych lub zetknęła się z nimi w swoim otoczeniu, a druga część to osoby świadome zagrożeń, jakie niesie ze sobą mobbing i popierające ideę Stowarzyszenia.
      Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym na skutek mobbingu oraz kształtowanie środowiska pracy wolnego od wszelkiej agresji, przemocy psychicznej i fizycznej. W oparciu o nasze doświadczenie pragniemy przyczyniać się do rozwoju kapitału ludzkiego sprzyjającemu zanikowi zjawiska mobbingu w miejscu pracy. Strategią Stowarzyszenia jest stworzenie sieci pomocowej na terenie całego kraju poprzez tzw. Punkty Konsultacyjne Zarządu OSA, prowadzące działalność na swoim terenie. Punkty Konsultacyjne Zarządu OSA ściśle współpracują z Zarządem - są jego bezpośrednim poszerzeniem i reprezentacją na danym terenie. Punkt prowadzony jest przez członka Stowarzyszenia, który spełnia warunki wstąpienia do Stowarzyszenia i chce podjąć się takiej funkcji. Zarząd Stowarzyszenia w razie potrzeby koordynuje działanie punktów oraz monitoruje i kontroluje całość działalności. Utrzymuje też kontakt z osobami pokrzywdzonymi z terenu całej Polski w formie korespondencji internetowej, pocztowej i telefonicznej.
      Stowarzyszenie opiera swoją działalność na nieodpłatnym świadczeniu pomocy przez członków stowarzyszenia i osoby współpracujące oraz na pracy wolontariuszy. Na swoją działalność pozyskuje środki finansowe ze składek członkowskich, darowizn, sponsoringu oraz dotacji z instytucji samorządowych, państwowych skierowanych na konkretne programy pomocowe. Aspekt ten jest istotnym czynnikiem ograniczającym działalność stowarzyszenia z uwagi na niewielkie możliwości ich pozyskiwania. Stowarzyszenie od początku swojego istnienia prowadzi nieodpłatną pomoc psychologiczno-prawną w formie informacji, edukacji, poradnictwa. Organizuje i prowadzi samopomocowe grupy wsparcia dla osób pokrzywdzonych przemocą w pracy. W programach grup znajdują się elementy prawne mobbingu. Prowadzi badania grup pracowniczych pod kątem występowania zjawiska mobbingu. Pomaga wielu osobom z całego kraju w pisaniu przez nich prac licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich na temat mobbingu, udostępniając im materiał dotyczący rozwiązań poszczególnych przypadków. Prowadzi szkolenia, doradztwo dla pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.
      Świadomi niedoskonałości sposobów realizacji podstawowych regulacji prawnych, aktywnie uczestniczymy w procesie wpływania na uświadamianie praw i obowiązków zainteresowanych stron zarówno w konkretnych sytuacjach (ocena interpretacji przepisów prawnych w trakcie sporów sądowych) jak i ciągłe sygnalizowanie (interwencje) odpowiedzialnym instytucjom (organy ścigania, ministerstwa, inspekcje pracy, wojewodowie itp.) konieczności postępowania zgodnie z obowiązującym prawem.

Nasze cele statutowe:

 • podnoszenie świadomości w zakresie profilaktyki i skutecznej walki z mobbingiem, rozumianym jako przemoc psychiczna w pracy,
 • nagłaśnianie problemu mobbingu, pokazywanie skutków ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych tego zjawiska,
 • pomoc osobom zagrożonym i poddawanym mobbingowi,
 • prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i medycznego,
 • prowadzenie działalności mediacyjnej,
 • działania na rzecz prawa do pracy w warunkach pozbawionych przemocy psychicznej,
 • współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń,
 • działania na rzecz ochrony zdrowia osób doświadczających mobbingu,
 • przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji w miejscu pracy oraz działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób mobbingowanych.

Realizujemy poprzez:

 • zrzeszanie w swoich szeregach specjalistów, zainteresowanych identyfikacji i prewencji przypadków dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy ,
 • pomoc prawną, medyczną, psychologiczną,
 • tworzenie grup samopomocowych i grup wsparcia dla ofiar mobbingu,
 • działalność wydawniczą i dystrybucyjną materiałów edukacyjnych,
 • współpracę z mediami,
 • organizowanie szkoleń w zakresie technik mediacyjnych oraz negocjacyjnych,
 • rozszerzanie działalności przez tworzenie punktów konsultacyjnych na terenie całego kraju,
 • podejmowanie prac badawczych, analiz i ekspertyz związanych z mobbingiem i jego skutkami,
 • szkolenie mediatorów i negocjatorów,
 • pozyskiwanie sponsorów,
 • współpracę z innymi organizacjami w kraju i zagranicą,
 • organizowanie i prowadzenie zjazdów, konferencji, szkoleń i prelekcji,
 • podejmowanie działań zmierzających do powstania prawnych uregulowań przeciwdziałających mobbingowi ,
 • inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych, dotyczących tematyki związanej z działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie.

Warunki wstąpienia do Stowarzyszenia:

      Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA może zostać każdy, kto :

 • zna i chce przestrzegać postanowień statutu, jak też celów i zadań Stowarzyszenia,
 • chce uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, pomagać innym członkom Stowarzyszenia w realizowaniu zadań statutowych,
 • sumiennie wypełnia uchwały władz Stowarzyszenia,
 • dba o dobry wizerunek Stowarzyszenia i jego członków oraz godnie reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
 • przeciwdziała zachowaniom mobbingowym,
 • przestrzega instrukcji obsługi i kontroli dokumentów, która wprowadza jednolite zasady sporządzania , kontroli i obiegu dokumentów w Stowarzyszeniu oraz jednolity mechanizm działania Stowarzyszenia na terenie całego kraju,
 • regularnie opłaca składki członkowskie w kwocie 5,00 złotych (słownie pięć złotych) miesięcznie.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy:

 • zgłosić chęć członkostwa do Zarządu Stowarzyszenia lub jego Punktów Konsultacyjnych,
 • zapoznać się z treścią ustawy o stowarzyszeniach, statutem Stowarzyszenia, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 • wypełnić deklarację członkowską, na podstawie której podejmowana jest przez Zarząd Stowarzyszenia decyzja o przyjęciu w poczet członków,
 • wpłacić jednorazowe wpisowe w kwocie 20,00 złotych(słownie dwadzieścia złotych).

 

do góry